Newsletter

Załącznik nr 1 – Newsletter

1. Usługa Newsletter jest bezpłatna i dostępna drogą elektroniczną dla każdego Użytkownika i Gościa.
2. Użytkownik/Gość może dokonać zamówienia Usługi Newsletter poprzez wypełnienie odpowiedniego Formularza Newsletter. Zamówienie odbywa się w następujący sposób:
a) wskazanie adresu poczty elektronicznej, na który ma być świadczona Usługa Newsletter,
b) złożenie odpowiednich oświadczeń poprzez zaznaczenie stosownych pól na stronie Serwisu,
c) przesłanie adresu poczty elektronicznej oraz oświadczeń Właścicielowi Serwisu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola.
3. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Użytkownik/Gość otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie. Po potwierdzeniu przez Użytkownika/Gościa zamówienia Usługi Newsletter, Użytkownik/Gość zostaje wpisany do bazy wysyłkowej i rozpoczyna się świadczenie Usługi Newsletter, tj. automatyczne wysyłanie na wskazany adres poczty elektronicznej kolejnych numerów Newslettera. Potwierdzenie zamówienia Usługi Newsletter w sposób wskazany jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi Newsletter.
4. Właściciel Serwisu korzysta z podanego przez Użytkownika/Gościa adresu poczty elektronicznej jedynie w celu realizacji usługi Newsletter.
5. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych, ciekawych, popularnych wpisach na Blogu.
6. Realizacja Usługi Newslettera jest uwarunkowana posiadaniem przez Użytkownika/gościa czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej oraz komputera z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows, połączonego do sieci Internet.
7. Właściciel Serwisu kieruje na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika/Gościa korespondencję oraz powiadomienia związane z udostępnianiem Newslettera . Każdy Newsletter zawiera informację o nadawcy, uzupełnione pole tematu w liście elektronicznym, treść, informację o sposobie rezygnowania z usługi Newsletter oraz zmiany parametrów jej wykonywania.
8. Cofnięcie zgodny przez Użytkownika/Gościa na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji Usługi Newsletter, uprawnia Właściciela Serwisu do zaprzestania niezwłocznie świadczenia omawianej Usługi na rzecz tego Użytkownika/Gościa.
9. Użytkownikowi/Gościowi przysługuje prawo do rezygnacji z Usługi Newsletter w każdym czasie. Użytkownik/Gość może zrezygnować z Usługi Newsletter poprzez kliknięcie linku obecnego w stopce każdego Newslettera lub poprzez formularz kontaktowy. Rezygnacja z Usługi Newsletter w sposób podany wyżej jest równoznaczna z zaprzestaniem świadczenia Usługi Newsletter.
10. W przypadku, gdy Użytkownik/Gość utracił prawo do dysponowania podanym adresem poczty elektronicznej w zakresie koniecznym do realizacji usługi Newsletter oraz w przypadku zmiany adresu na inny, Użytkownik/Gość zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o powyższym Właściciela Serwisu. Poinformowanie następuje w sposób wskazany w punkcie 8. W przypadku zmiany adresu elektronicznego Użytkownik/Gość, chcący dalej korzystać z Usługi Newsletter, winien ponownie zamówić Usługę w sposób wskazany w punkcie 2.
11. Właściciel Serwisu ma prawo do czasowego zaprzestania wykonywania usługi Newsletter, w przypadku gdy będzie to niezbędne ze względów technicznych (naprawa, konserwacja, modyfikacja).
12. Właściciel Serwisu ma prawo zaprzestać w każdym czasie świadczenia usługi Newsletter. O zamiarze tym Użytkownik/Gość zostanie zawiadomiony poprzez stosowne powiadomienie wysłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika przy zamówieniu niniejszej usługi.
13. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usługi Newsletter, o czym poinformuje Użytkowników/Gości w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
14. Właściciel Serwisu jest zobowiązany do usunięcia podanego przez Użytkownika/Gościa adresu poczty elektronicznej ze swej bazy wysyłkowej zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.